Հայտնաբերված խախտումներ
2016Թ. ԵՎ 2017Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒՆԻՍ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ՀԵՏԲԱՑԹՈՂՈՒՄԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ


ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԸ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ
ՔԱՆԱԿԸ
ՍՏՈՒԳԱԾ
ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ
ՔԱՆԱԿԸ
ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐՎԱԾ
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ
(ՀՀ ԴՐԱՄ)
ԻՐԱԿԱՆ
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ
(ՀՀ ԴՐԱՄ)
ՊԱԿԱՍ ՀԱՅՏՎԱԾ
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ
(ՀՀ ԴՐԱՄ)
ՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ
ՎՃԱՐՆԵՐ
(ՀՀ ԴՐԱՄ)
2016 26 128 699,577,042 1,212,649,944 514,705,583 455,312,973
2017 16 378 4,565,167,629 5,802,287,728 1,237,116,099 528,594,985
այդ թվում՝
հունվար 1 6 48,153,119 92,024,619 43,871,500 19,983,605
փետրվար 1 2 0 0 0 3,068,417
մարտ 6 274 4,257,615,297 5,368,207,459 1,110,592,162 433,070,750
ապրիլ 1 1 9,450,904 11,761,429 2,306,525 683,814
մայիս 4 36 38,932,249 62,653,220 23,720,971 32,839,541
հունիս 3 59 211,016,060 267,641,001 56,624,941 38,948,858