Օրենքներ
«Մաքսային կարգավորման մասին» 17.12.2014թ ՀՕ-241-Ն օրենք


«Մաքսային ծառայության մասին» 03.07.2002թ. ՀՕ-402-Ն օրենք


«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» 14.05.1997թ. ՀՕ-118 օրենք


«Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացված արժեքի հարկից» 29.06.2001թ. ՀՕ-195 օրենք


«Ակցիզային հարկի մասին» 07.07.2000թ. ՀՕ-79 օրենք


«Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» 20.12.2006թ. ՀՕ-245-Ն օրենք


«Ճանապարհային վճարի մասին» 03.03.1998թ. ՀՕ-203 օրենք


«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» 28.12.1998թ. ՀՕ-270 օրենք


«Երկակի նշանակության ապրանքների արտահանման, Հայաստանի Հանրապետության տարածքով դրանց տարանցիկ փոխադրման, ինչպես նաև երկակի նշանակության տեղեկատվության և մտավոր գործունեության արդյունքների փոխանցման նկատմամբ հսկողության մասին» 08.04.2010թ. ՀՕ-42-Ն օրենք


«Մշակութային արժեքների արտահանման և ներմուծման մասին» 06.12.2004թ. ՀՕ-176-Ն օրենք  


«Օտարերկրացիների մասին» 25.12.2006թ. ՀՕ-47-Ն օրենք