Թվինինգ

 This project is funded
 by the European Union


Աջակցություն ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեին
մաքսային հսկողության բարելավված ընթացակարգեր մշակելու և
իրականացնելու գործում համաձայն ԵՄ անդամ երկրների լավագույն փորձի


ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ԾՐԱԳԻՐ


2012 թվականի սեպտեմբերի 7 – ին պաշտոնապես մեկնարկեց ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «Աջակցություն ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեին մաքսային հսկողության բարելավված ընթացակարգեր մշակելու և իրականացնելու գործում» Թվինինգ ծրագիրը:

Ծրագրի նպատակն է աջակցել Պետական եկամուտների կոմիտեին (ՊԵԿ) բարելավելու Հայաստանի մաքսային ծառայությունը՝ ԵՄ անդամ-պետությունների լավագույն փորձի համաձայն մաքսային հսկողության ընթացակարգերի մշակման միջոցով:

Ծրագրի հիմնական շահառուն Պետական եկամուտների կոմիտեն է: 

Թվինինգ ծրագիրը ֆինանսավորվում է ԵՄ կողմից մոտ 1 մլն. եվրո բյուջեով և  կիրականացվի եվրոպական երկու մաքսային մարմինների լիտվական-ֆիննական կոնսորցիումի կողմից (Լիտվայի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանն առընթեր մաքսային վարչություն և Ֆինլանդիայի Հանրապետության մաքսային ազգային խորհուրդ):

Ծրագրի տևողություն. 24 ամիս (մեկնարկի ամսաթիվ 13/06/2012)

Թվինինգ ծրագրի պարտադիր արդյունքներն ընդգրկում են մաքսային ծառայության հիմնական ոլորտները: Դրանք են՝
 • Բարելավված իրավական դաշտ,
 • Ապրանքների նախաբացթողումային մաքսային հսկողության ընթացակարգերի ամրապնդում,
 • Բարելավված առևտրային հարաբերություններ և մաքսային հսկողության ընթացակարգերի պարզեցում,
 • Ռիսկերի կառավարման ամրապնդում,
 • Բարելավված հետբացթողումային հսկողություն և աուդիտ: 
Ծրագիրը ներառում է համապատասխան օրենսդրության և գործնական ընթացակարգերի վերանայում ռազմավարական ամուր հենքի վրա և կապահովի կայուն առավելություններ: Ծրագիրը կաջակցի ՀՀ մաքսային համակարգին ԵՄ-Հայաստան՝ Խոր և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագրի շուրջ ընթացող բանակցությունների ընթացքում: Ավելին, այն կապահովի փորձառության և գիտելիքի տեսքով լավագույն փորձի փոխանցում անդամ-երկրների Թվինինգ գործընկերներից՝ հիմնված ԵՄ մաքսային ռազմավարական նախագծերի/բլուփրինթների, ինչպես նաև Համաշխարհային մաքսային կազմակերպության (ՀՄԿ) և Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) չափանիշների վրա:


ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Ընդհանուր գործողություններ
 • Թվինինգ ծրագրի բացման արարողություն և եզրափակիչ կոնֆերանս

Բաղադրիչ 1. Իրավական դաշտի հետ առնչվող գործունեության բարելավում

 • ՀՀ մաքսային օրենսդրության վերանայում և համեմատական վերլուծություն (բացերի և կարիքների որոշում); մաքսային տարբեր  թեմաների շուրջ խորհրդատվությունների տրամադրում; աջակցություն մաքսային համակարգի աշխատակազմի համար մաքսային օրենսդրության իրականացմանը վերաբերող գործնական ուղեցույցային ձեռնարկների նախապատրաստմանը:
 • ՀՀ մաքսային օրենսդրության՝ ԵՄ մաքսային օրենսդրության մոտարկման վերաբերյալ գործողությունների պլանի պատրաստում, համապատասխան դրույթների ապահովում և այս գործողությունների պլանի իրականացման հարցում աջակցություն:
 • Աջակցություն մաքսային արժեքի և արտոնյալ ծագման հետ կապված ոլորտներում:
 • Երկու ուսումնական այցի կազմակերպում մաքսային օրենսդրության վարչարարական կիրառման վերաբերյալ:

Բաղադրիչ 2. Նախաբացթողումային մաքսային հսկողության ընթացակարգերի ամրապնդում

 • Մաքսային հսկողության աշխատանքների ուսումնասիրություն և դրանց հետագա մշակման վերաբերյալ առաջարկություններ:
 • ֆիզիկական զննմանն առնչվող մեթոդների ուսումնասիրություն և դրանց հետագա մշակման վերաբերյալ առաջարկություններ:
 • Մաքսային հսկողության վերաբերյալ առաջարկությունների կիրառման վերաբերյալ գործողությունների պլանի պատրաստում:
 • Փաստաթղթային ստուգումների առնչությամբ մաքսային հսկողության ընթացակարգերի արդիականացման վերաբերյալ գործողությունների պլանի պատրաստում:
 • Ծրագրի առաջարկությունների կիրառման արդյունքում ի հայտ եկած կազմակերպչական, հսկողական և ընթացակարգային փոփոխությունների դրական արդյունքների գնահատում:

Բաղադրիչ 3Ա. – Գործարարների հետ հարաբերությունների բարելավում և մաքսային հսկողության ընթացակարգերի պարզեցում, «Լիազորված տնտեսական օպերատոր» (ԼՏՕ) հասկացության ներմուծում

 • Գործարարներին ՊԵԿ-ի ավագ ղեկավարների հետ՝ շահադրույքների և ձեռնարկությունների վերաբերյալ քննարկումներին մասնակցության հնարավորություն ընձեռնելու և մաքսային հսկողության պարզեցված ընթացակարգերի մշակման միջոցների վերանայում:
 • Պարզեցված ընթացակարգերի և ԼՏՕ հասկացության առավել լայն կիրառման միջոցով առևտրի պարզեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ապահովում:
 • ՀՀ մաքսային ծառայության և գործարար մարմինների միջև արդյունավետ խորհրդատվական գործընթացի հաստատում:

Բաղադրիչ 3Բ. Մաքսային համակարգում օգտագործվող ՏՏ գործիքների բարելավում
 • Մաքսային հայտարարագրման կիրառման նպատակով ՊԵԿ-ում կիրառվող համապատասխան ՏՏ համակարգերի իրականացրած ընթացիկ գործառույթների վերլուծություն:
 • Ցանցի և ենթակառուցվածքի տեխնիկական հնարավորությունների ընթացիկ վիճակի, մաքսային հսկողության համար կիրառվող տեխնիկական միջոցների և դրանց գործնական կիրառության վերաբերյալ վերլուծություն:
 • ՏՏ խնդիրների վերաբերյալ ուսուցողական այցի նախապատրաստում (Լիտվա):
 • Աջակցություն առցանց էլեկտրոնային հայտարարագրման համար տեղեկատվական համակարգի ծրագրերի պահանջների մշակման հարցում:
  - Նոր տեղեկատվական համակարգի մշակման համար համապատասխան ծրագրերի ապահովում:
  - Անհրաժեշտ ՏՏ գործիքների տեխնիկական հատկորոշման պատրաստում:
Բաղադրիչ 4. Ռիսկերի կառավարման ամրապնդում
 • Ռիսկերի կառավարման առկա համակարգի և վերջինիս բարելավմանն ուղղված առաջարկությունների վերաբերյալ զեկույցի պատրաստում:
 • Ռիսկերի կառավարման ռազմավարական պլանի պատրաստում:
 • Ռիսկերի կառավարման վարչության աշխատակազմի համար ուղեցույց ձեռնարկի պատրաստում և ռիսկերի կառավարման ոլորտում պատշաճ վերապատրաստման և ուղղորդման ապահովում: 
 • Աջակցություն ռիսկերի տվյալների բազայի մշակման հարցում:
 • Աջակցություն ռիսկային պրոֆիլների կառավարման և մշակման հարցում:
 • Ռիսկերի կառավարման խնդիրների վերաբերյալ ուսուցողական այցի նախապատրաստում (Լիտվա):

Բաղադրիչ 5. Հետբացթողումային հսկողության և աուդիտի բարելավում
 • Հետբացթողումային հսկողության ներկա դրույթների վերանայում:
 • ԵՄ մաքսային ռազմավարական նախագծերի/բլուփրինթների վրա հիմնված մաքսային հսկողության, աուդիտի կառուցվածքի և ընթացակարգերի համար արդիական պլանի մշակում:
 • Հետբացթողումային հսկողության և աուդիտի վարչության աշխատակազմի կողմից կիրառվող ուղեցույցի վերլուծություն և նույն աշխատակազմի համար ներքին ձեռնարկի պատրաստում՝ հիմնված ԵՄ մաքսային աուդիտի ուղեցույցի, հետբացթողումային հսկողության ու աուդիտի ԵՄ և ազգային պահանջների վրա, ինչպես նաև հետբացթողումային հսկողության և աուդիտի բոլոր համապատասխան ոլորտներում պատշաճ վերապատրաստման և խորհրդատվության ապահովում:
 • Հետբացթողումային գործառույթների կառավարման վերաբերյալ  երկու ուսուցողական այցի նախապատրաստում (Ֆինլանդիա, Լիտվա):ԹՎԻՆԻՆԳԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ


Թվինինգի երկարաժամկետ խորհրդատու(ԹԵԽ)՝ Վիդա Միցկիենե
Էլ. փոստ.  vida.mickiene@cust.lt

ԹԵԽ օգնական՝  Մարգարիտ Բեջանյան
Էլ. փոստ.  margarit.bejanyan@gmail.com

ԹԵԽ թարգմանիչ-օգնական՝  Լիլիթ Դրամփյան
Էլ. փոստ.  lilitdrampian@yahoo.com

ԹԵԽ գրասենյակ՝
ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե
Երևան, Մ.Խորենացի 3